Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення про районний у місті бюджет на 2019

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2018 року                                                                               № 172 

 

Про районний у місті бюджет на 2019 рік

 

         Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною  четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року  № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

        1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного у місті бюджету у сумі 445 806 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного у місті бюджету – 445 540 000 гривень та доходи спеціального фонду районного у місті бюджету – 266 400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного у місті бюджету у сумі 445 806 400 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного у місті бюджету – 445 540 000 гривень та видатки спеціального фонду районного у місті бюджету – 266 400 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного у місті бюджету  у розмірі 1 000 гривень.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Затвердити розподіл видатків районного у місті бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 495 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

4. Установити, що у загальному фонді районного у місті бюджету на 2019 рік:

1)  до доходів належать надходження, визначені пунктом 38 частини першої статті 64 та статтею 68 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного у місті бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтями 68, 69¹ та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного у місті бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками районного у місті бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 

8. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті районної у місті ради;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 9. Якщо в процесі виконання районного у місті бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансовий відділ районної у місті ради готує та подає до районної у місті ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про районний у місті бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

10. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків районного у місті бюджету за бюджетними програмами здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на:

1)                    оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2)                    видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ районної у місті ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного у місті бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

 

11. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з районного у місті бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

 

12. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

 

13.  Додатки 1, 2 та 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Голова районної у місті ради                                                               О.Кришко

 

 

 

 

 Додаток №1

 

Пояснювальна записка до бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповкіна 24 63 24

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада