Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення доповнень до Положення про бухгалтерсько-господарський відділ виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

 У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА   РАЙОННА  У  М. КІРОВОГРАДІ   РАДА 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "04" лютого 2014 року                                                          №201

 

Про внесення доповнень до Положення
про  бухгалтерсько-господарський
відділ виконавчого комітету
Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

         Керуючись статтями 54, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням Кіровоградської міської ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою радам Кіровського та Ленінського районів м.Кіровограда шостого скликання та їх виконавчим органам" (зі змінами та доповненнями), у зв’язку із кадровими змінами, які відбулись в апараті районної у місті ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах районної у місті ради, районна у місті рада  

В И Р І Ш И Л А: 

Внести доповнення до Положення про бухгалтерсько-господарський відділ виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради, затвердженого рішенням районної у місті ради від  15 вересня 2011 року № 73, що додаються. 

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                             О. Рацул

 

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення Кіровської районної

                                                                           у місті Кіровограді ради

                                                                           «04» лютого 2014 року №203

  

 

ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Положення про бухгалтерсько-господарський відділ виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

         Ці доповнення є невід’ємною частиною Положення про бухгалтерсько-господарський відділ виконавчого комітету Кіровської районної у м.Кіровограді ради, затвердженого рішенням Кіровської районної у м.Кіровограді ради від 15 вересня 2011 року № 73. 

         1. Пункт 1.4 розділу 1 після слів «Бюджетним кодексом України» доповнити словами «Кодексом цивільного захисту України», після слів «Головного управління Державного Казначейства України» доповнити словами «Державної служби України з надзвичайних ситуацій». 

         2. Пункт 2.1. розділу 2 після підпункту 2.1.4. доповнити підпунктами такого змісту: 

         «2.1.5. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

         2.1.6. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

         2.1.7. Здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та узагальнення даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з наданими повноваженнями.».

         У зв’язку з цим підпункти 2.1.5. – 2.1.7. вважати відповідно підпунктами 2.1.8. – 2.1.10. 

         3. Пункт 2.2. розділу 2 після підпункту 2.2.14. доповнити підпунктами такого змісту: 

«2.2.15. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

2.2.16. Здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, обробки і аналізу інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечення оперативного інформування голови районної у місті ради.

2.2.17. Координація діяльності сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.2.18. Участь у перевірці стану створення, збереження, використання фінансових резервів та матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, дотримання ними вимог законодавства з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, отримання від їхніх керівників необхідних пояснень, матеріалів, інформації.

2.2.19. Організація проведення навчально-методичних зборів з начальниками штабів підприємств, установ та організацій району з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

2.2.20. Участь у розробленні для подання в установленому порядку голові районної у місті раді планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.2.21. Організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

2.2.22. Організація і проведення комплексних перевірок стану цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності та перевірка стану цивільного захисту та техногенної безпеки, виконання вимог законодавства України з питань цивільного захисту на потенційно небезпечних об’єктах.».

У зв’язку з цим підпункти 2.2.15. – 2.2.22. вважати відповідно підпунктами 2.2.23 – 2.2.30. 

4. Розділ 3 після пункту 3.4. доповнити пунктами такого змісту: 

«3.5. Надання рекомендацій керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо заміщення посад працівників у сфері цивільного захисту.

3.6. Заслуховування інформації посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові до виконання розпорядження про усунення порушень.

3.7. Залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідації, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.».

У зв’язку з цим пункти 3.5. – 3.9. вважати відповідно пунктами 3.8. – 3.12.

__________________________

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада