Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №80

УКРАЇНА

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „ ____” березня 2017 року № ____

 

Про затвердження Положення

про комунальний заклад «Центр

соціальної реабілітації (денного догляду)

дітей з інвалідністю Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради»

 

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 3, 10 та 37 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказом Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року № 505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», рішенням сесії Кіровської районної у м. Кіровограді ради від 23 грудня 2016 року № 83 «Про зміну назви Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету» районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Змінити назву юридичної особи з комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» на комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради».

 

2. Затвердити Положення про комунальний закладу «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради».

 

3. Визнати такими, що втратило чинність, рішення районної у місті ради від 17 березня 2016 року № 31 «Про затвердження Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради».

 

4. Пункт 3 цього рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради».

 

 

Голова районної у місті ради О. Кришко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

 

від «___» березня 2017 року №_

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький

2017 р.

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради» (далі - Центр) - реабілітаційна установа системи органу соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей віком до 2 років м. Кропивницького, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.

1.2. Засновником закладу є Фортечна районна у м. Кропивницькому рада (25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, буд. 28, ідентифікаційний код 36390707).

1.3. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймається Фортечною районною у м. Кропивницькому радою (далі – районна у місті рада).

Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

1.4. Положення про Центр, зміни та доповнення до нього, структура Центру та гранична чисельність його працівників затверджується Фортечною районною у місті Кропивницьку радою за поданням голови районної у місті ради.

1.5. Центр утримується за рахунок районного у місті бюджету та інших незаборонених чинним законодавством надходжень, у тому числі коштів благодійних фондів, пожертвувань окремих громадян, підприємств, установ тощо.

1.6. Центр розміщений на території зі спеціально пристосованим приміщенням, що відповідає безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки та має усі види комунального благоустрою.

1.7. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до вимог чинного законодавства.

1.8. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, іншими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів та створення належних умов для забезпечення надання їм реабілітаційних послуг, а також цим Положенням.

1.9. Центр у разі потреби забезпечує тимчасове перебування дітей з інвалідністю, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

 

2

 

1.10. Повна назва закладу – «Комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради»». Скорочена назва закладу – «КЗ «Центр реабілітації дітей з інвалідністю».

1.11. Юридична адреса Центру: 25013, м. Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. 72.

ІІ. Завдання Центру

 

2.1. Центр забезпечує:

1) реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги" щодо забезпечення права дітей-інвалідів на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Діти з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються послугами із соціального і педагогічного патронажу виїзною реабілітаційною бригадою за місцем проживання;

2) створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми з інвалідністю знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти;

3) підготовку батьків або законних представників дітей з інвалідністю до продовження (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю поза межами Центру;

4) здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю, складеного з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР), з можливим залученням до участі в цьому процесі батьків та (або) законних представників дитини з інвалідністю;

5) виконання індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю та її ІПР;

6) проведення заходів з професійної орієнтації дітей з інвалідністю відповідно до їх ІПР, зокрема оволодіння ними трудовими навичками, у тому числі у трудових майстернях, визначення можливостей дітей з інвалідністю до професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів;

7) здійснення співпраці з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації інвалідів та дітей з інвалідністю.

2.2. Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей з інвалідністю, які перебувають у Центрі (до місця розташування Центру та до місця проживання дитини з інвалідністю).

3

 

ІІІ. Структура Центру

 

3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення (ранньої) соціальної реабілітації (абілітації) (додаток 1);

3) відділення денного догляду (додаток 2);

4) відділення психолого-педагогічної реабілітації (додаток 3);

5) відділення професійної орієнтації (додаток 4);

6) відділення медичного спостереження (додаток 5);

8) відділення «Матері та дитини» (додаток 6);

7) методичний відділ (додаток 7);

9) відділ господарського обслуговування Центру (додаток 8);

10) відділ соціального патронажу (додаток 9).

3.2. Відділення ранньої соціальної реабілітації (абілітації) та відділення психолого-педагогічної реабілітації включають в себе групи денного догляду дітей з інвалідністю Центру.

3.3. Робота структурних підрозділів Центру здійснюється відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

3.3. У Центрі створюються Приймальна та Реабілітаційна комісії (додатки 1, 2), склад та положення яких затверджуються рішенням виконкому районної у місті ради..

 

IV. Умови зарахування дітей з інвалідністю до Центру

 

4.1. Направлення та зарахування дітей з інвалідністю та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до Центру здійснюються відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 «Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах».

4.2. До Центру зараховуються діти з інвалідністю віком до 18 років та діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

У виняткових випадках можливе продовження строку перебування дитини з інвалідністю після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

Рішення про продовження строку перебування інваліда приймається реабілітаційною комісією Центру.

4.3. До Центру не зараховуються діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

4

 

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками).

4.4. Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини з інвалідністю.

Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини з інвалідністю про закінчення курсу реабілітації дитини з інвалідністю не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

4.5. На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною з інвалідністю зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

 

V. Учасники процесу соціальної реабілітації в Центрі

 

5.1. Учасниками реабілітаційного процесу є діти з інвалідністю, діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, їх батьки та (або) законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші фахівці, які беруть участь у процесі реабілітації (абілітації).

5.2. Реабілітаційні заходи здійснюються в таких групах:

денного догляду - для дітей з інвалідністю віком від 7 до 14 років;

«Матері і дитини» - для дітей з інвалідністю та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність;

ранньої соціальної реабілітації (абілітації) - для дітей з інвалідністю віком до 7 років;

соціальної реабілітації – для дітей з інвалідністю віком від 7 до 14 років;

соціальної реабілітації та професійної орієнтації - для з інвалідністю віком від 14 до 18 років.

 

VI. Організація реабілітаційного процесу дітей з інвалідністю у Центрі

 

6.1. Реабілітаційний процес спрямований на:

1) навчання дитини основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини для дітей з інвалідністю віком від 7 до 14 років;

соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини з інвалідністю віком від 7 до 14 років з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання;

5

 

2) опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги).

6.2. Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організація реабілітаційного процесу відповідно до особливостей психофізичного розвитку дитини з інвалідністю.

6.3. У разі виявлення вад розвитку дитини з інвалідністю та її потреб, фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини з інвалідністю, спілкування з батьками та (або) законним представником дитини з інвалідністю.

6.4. До груп денного догляду зараховуються діти з інвалідністю м. Кропивницького, які за станом здоров’я потребують тривалої корекції, батьки яких працюють.

6.5. У Центрі встановлюється та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить від 8 до 10 дітей з інвалідністю.

У разі потреби, діти з інвалідністю можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

6.6. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

6.7. Для забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів, Центр аналізує та узагальнює дані про дітей з інвалідністю, які вибули з Центру, забезпечує зв’язок із сім’ями, у яких виховуються діти з інвалідністю - випускники Центру.

6.8. Для надання консультативно-методичної допомоги батькам та організації соціально-педагогічної допомоги дітям, штатним розписом Центру передбачається посада соціального педагога або вчителя-реабілітолога, який надає допомогу на дому.

6.9. Якщо дитина з інвалідністю навчається у загальноосвітньому навчальному закладі та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона може отримувати такі послуги в Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

 

VIІ. Управління Центром

 

7.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади відповідно до рішення районної у місті ради за поданням голови районної у місті ради.

Директор Центру діє на підставі контракту, укладеного з головою районної у місті ради за дорученням районної у місті ради.

Посадова інструкція директора Центру затверджується головою районної у місті ради.

 

 

6

 

На час відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник директора Центру або інша особа, визначена розпорядженням голови районної у місті ради.

7.2. Директор Центру у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується начальнику управління соціального захисту населення виконкому. Має посвідчення встановленого зразка.

7.3. Директор Центру має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення виконкому та головою районної у місті ради. Заступник директора Центру безпосередньо підпорядкований директору Центру, йому підконтрольний і підзвітний.

7.4. Установлення надбавок і здійснення преміювання директора Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління соціального захисту населення виконкому, а заступника директора Центру – наказом начальника управління соціального захисту населення виконкому за поданням директора Центру.

Особова справа та трудова книжка директора Центру зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконкому, а заступника директора Центру – у Центрі.

7.5. Директор Центру:

1) здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру;

2) представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

3) укладає договори;

4) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

5) готує проекти рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, що стосується повноважень ради;

6) контролює стан виконання документів, що надходять до Центру;

7) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

8) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

9) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

10) разом з головним бухгалтером Центру відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам;

11) вносить керівництву районної у місті ради, управління соціального захисту населення виконкому пропозиції щодо вдосконалення роботи Центру;

 

7

 

12) здійснює інші функції відповідно до рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, наказів начальника управління соціального захисту населення виконкому, цього Положення.

 

VIIІ. Фінансово-господарська діяльність

 

8.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених начальником управління соціального захисту населення виконкому за погодженням з головою районної у місті ради.

8.3. Центр має право:

1) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей з інвалідністю ;

2) укладати договори про співробітництво;

3) для надання реабілітаційних послуг залучати інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб та волонтерів на договірних засадах;

4) в установленому порядку отримувати гуманітарну допомогу та благодійну допомогу, яка буде сприяти покращенню якості реабілітаційних послуг та зміцнювати матеріально-технічну базу.

 

 

_________________________

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада