Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №77

 Проект 77

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

 

 

__________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» ______ 2017 року №______

 

Про перейменування фінансового відділу

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

та затвердження Положення про

фінансовий відділ Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 83 «Про зміну назви Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Перейменувати фінансовий відділ Кіровської районної у м. Кіровограді ради на фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

 

2. Затвердити Положення про фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради у новій редакції, що додається.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної у місті ради від 25 вересня 2012 року № 139 «Про затвердження Положення про фінансовий відділ Кіровської районної у м. Кіровограді ради».

 

4. Пункт 3 даного рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Положення про фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

Поповкіна 24 63 24

ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Фортечної районної

у місті Кропивницькому ради

«___»_________ 2017 року

№_______

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – відділ) утворюється районною у місті радою та є її виконавчим органом, їй підконтрольним і підзвітним, підпорядкованим голові районної у місті ради.

 

1.2. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.

 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями міського голови та рішеннями міської ради, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

1.4. Положення про відділ, гранична чисельність його працівників та видатки на утримання відділу затверджуються районною у місті радою. Кошторис, зміни до нього та штатний розпис затверджує голова районної у місті ради.

 

1.5. Призначення та звільнення працівників відділу здійснюється за розпорядженням голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

2.1. Завдання відділу

 

2.1.1. Організація складання проекту районного у місті бюджету і подання його на розгляд виконавчого комітету та районної у місті ради.

 

2.1.2. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

 

2.1.3. Здійснення загальної організації та управління виконанням районного у місті бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань бюджету.

 

2.2. Функції відділу

 

2.2.1. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного у місті бюджету, визначає порядок і терміни подання виконавчими органами районної у місті ради матеріалів для підготовки проекту районного у місті бюджету, складає проект районного у місті бюджету та прогноз на наступні за плановим бюджетні періоди, готує проект рішення районної у місті ради про районний у місті бюджет та подає його на схвалення виконавчому комітету районної у місті ради та на затвердження районній у місті раді.

 

2.2.2. Розробляє нормативно - правові акти, що належать до компетенції відділу, а саме:

інструкцію з підготовки бюджетних запитів для складання проекту районного у місті бюджету на плановий період та прогнозу районного у місті бюджету на наступні за плановим бюджетні періоди;

порядок складання і виконання розпису районного у місті бюджету;

відомчу класифікацію видатків районного у місті бюджету;

проект рішення районної у місті ради про районний у місті бюджет на відповідний рік.

 

2.2.3. Доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів для складання проекту районного у місті бюджету, встановлює терміни та порядок їх подання.

 

2.2.4. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного у місті бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

 

2.2.5. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного у місті бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету та районної у місті ради.

 

2.2.6. Складає розпис доходів і видатків районного у місті бюджету, вносить зміни до розпису згідно з діючим бюджетним законодавством та відповідно до Порядку складання і виконання розпису районного у місті бюджету.

 

2.2.7. Доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл.

 

2.2.8. Разом із головними розпорядниками бюджетних коштів затверджує паспорти бюджетних програм та зміни до них.

 

2.2.9. Перевіряє правильність складання, затвердження та виконання кошторисів установами і організаціями, які фінансуються з районного у місті бюджету.

 

2.2.10. Аналізує доцільність та вносить зміни до розпису районного у місті бюджету та паспортів бюджетних програм.

 

2.2.11. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного у місті бюджету встановленим бюджетним призначенням.

 

2.2.12. Здійснює оцінку виконання результативних показників бюджетних програм.

 

2.2.13. Аналізує у встановленому порядку звіти про виконання районного у місті бюджету, подані територіальними органами Державної казначейської служби, готує пояснювальну записку до них.

 

2.2.14. Подає районній у місті раді річний та квартальні звіти про виконання районного у місті бюджету.

 

2.2.15. Складає звіт по мережі, штатах і контингентах, пояснювальну записку до нього.

 

2.2.16. Аналізує та погоджує мережу, визначену головними розпорядниками бюджетних коштів, та зміни до неї.

 

2.2.17. Готує та подає в установленому порядку проекти рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до його компетенції.

 

2.2.18. Оприлюднює шляхом розміщення на офіційному сайті районної у місті ради рішення про районний у місті бюджет на відповідний рік та щоквартальні звіти про виконання районного у місті бюджету, паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм фінансового відділу районної у місті ради.

 

2.2.19. Здійснює розгляд проектів актів, які надійшли на погодження, з питань додержання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення.

 

2.2.20. Готує за результатами перевірок документи щодо застосування заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства.

 

2.2.21. Розглядає та погоджує надані органами стягнення подання на повернення або перерахування коштів, що були помилково або надмірно зараховані до районного у місті бюджету.

 

2.2.22. Розглядає у межах своєї компетенції депутатські звернення і запити, інформаційні запити та звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

 

2.2.23. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

3.1. Під час виконання покладених на відділ завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, виконавчими органами міської та районної у місті рад, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, органами державної аудиторської служби та територіальними органами державної казначейської служби.

 

3.2. Вносити корективи до планів асигнувань загального фонду районного у місті бюджету, наданих розпорядниками коштів районного у місті бюджету, для забезпечення збалансованості за місяцями показників обсягу районного у місті бюджету.

 

3.3. Одержувати від органів Державної казначейської служби України звітність про виконання районного у місті бюджету.

 

3.4. Одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів Державної казначейської служби України, органів Державної фіскальної служби України, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного у місті бюджету та звітування про його виконання.

 

3.5. Залучати фахівців інших виконавчих органів, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

 

3.6. В установленому порядку та в межах своєї компетенції складати протоколи про порушення бюджетного законодавства, передбачені статтею 116 Бюджетного кодексу України, призупиняти бюджетні асигнування та зупиняти операції з бюджетними коштами відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та застосовувати заходи впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства відповідно до статті 118 Бюджетного кодексу України.

 

3.7. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

 

3.8. Відділ має також інші права, передбачені законодавством України.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної у місті ради у встановленому законодавством порядку та безпосередньо йому підпорядкований.

Працівники відділу безпосередньо підпорядковані начальнику відділу, йому підконтрольні і підзвітні.

 

4.2. Начальник відділу:

 

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності спеціалістів відділу;

 

4.2.2. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання відділу, має право першого підпису на фінансових та банківських документах, що надаються до органів Державної казначейської служби України, податкових та інших контролюючих органів, фінансових установ;

 

4.2.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

 

4.2.4. Здійснює преміювання працівників відділу за своєчасне та якісне виконання посадових обов’язків, планів роботи, доручень керівника;

 

4.2.5. Надає працівникам відділу відпустки згідно із Законом України «Про відпустки» та матеріальну допомогу у розмірах, визначених чинним законодавством;

 

4.2.6. Контролює виконання затверджених планів роботи відділу, посадових інструкцій працівників відділу;

 

4.2.7. Надає пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників відділу, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі;

 

4.2.8. Вносить пропозиції щодо затвердження структури, штатного розпису відділу;

 

4.2.9. Вносить пропозиції щодо призначення, звільнення, переміщення посадових осіб місцевого самоврядування відділу;

 

4.2.10. Погоджує мережу головних розпорядників та зміни до неї;

 

4.2.11. Затверджує річний та помісячний розпис доходів і видатків районного у місті бюджету та, у разі необхідності, тимчасовий розпис на відповідний період, лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл, інструкцію по складанню бюджетних запитів;

 

4.2.12. Видає накази щодо затвердження паспортів бюджетних програм;

 

4.2.13. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на офіційному сайті районної у місті ради інформації, що входить до компетенції відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

 

4.2.14. Приймає рішення щодо накладання стягнень за бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;

 

4.2.15. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян».

 

4.3. Спеціалісти відділу здійснюють свою діяльність на підставі Положення про відділ та посадових інструкцій, які затверджуються головою районної у місті ради.

 

4.4. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує осадова особа відділу, визначена розпорядженням голови районної у місті ради.

 

4.5. Покладення на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Відділ утримується за рахунок коштів відповідного бюджету, є неприбутковою організацією. Відділ може одержувати кошти та майно з інших джерел відповідно до чинного законодавства про неприбуткові установи та організації.

Доходи (прибутки), у разі їх отримання відділом, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації завдань та функцій, визначених цим Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) відділу та інших, пов’язаних з ними осіб.

 

5.2. Припинення діяльності відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення районної у місті ради.

 

5.3. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення відділу його майно передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу відповідного бюджету.

 

5.4. Юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28.

 

_______________________________________

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада