Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №181

 

Проект № 181

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» грудня 2019 року                                                                                                     № ___

 

             Про районний у місті бюджет на 2020 рік

 

         Керуючись статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України та рішенням Міської ради міста Кропивницького від ____ грудня 2019 року  № _____ «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», районна у місті рада

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

        1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного у місті бюджету у сумі 47 908 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного у місті бюджету – 47 448 700 гривень та доходи спеціального фонду районного у місті бюджету – 459 600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного у місті бюджету у сумі 47 908 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного у місті бюджету – 47 448 700 гривень та видатки спеціального фонду районного у місті бюджету – 459 600 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного у місті бюджету  у розмірі 1 000 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл видатків районного у місті бюджету на реалізацію місцевих галузевих програм у сумі 764400 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді районного у місті бюджету на 2020 рік:

1)  до доходів належать надходження, визначені пунктом 38 частини першої статті 64 та статтею 68 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного у місті бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтями 68, 69¹ та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного у місті бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками районного у місті бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

8. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті районної у місті ради;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 9. Якщо в процесі виконання районного у місті бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансовий відділ районної у місті ради готує та подає до районної у місті ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про районний у місті бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, або від одного відповідального виконавця бюджетних програм до іншого відповідального виконавця бюджетних програм одного головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, або іншим відповідальним виконавцем бюджетних програм, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та може передбачатися визначення нових бюджетних програм. 

10. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків районного у місті бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на:

1)  оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ районної у місті ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного у місті бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

11. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) дозволити фінансовому відділу районної у місті ради здійснювати внесення змін до розпису районного у місті бюджету на 2020 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення районної у місті ради про районний у місті бюджет на 2020 рік.

12.  Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з районного у місті бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

13. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

14.  Додатки 1, 2 та 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Схвалити прогноз районного у місті бюджету на 2021-2022 роки, що додається.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

  

 

                                         Голова районної у місті ради                                                                                           О.Кришко

 

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада