Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

                                                                                                                                                                          Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради
від «12 січня 2018 року № 1

ПАСПОРТ

 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 3710160 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710160 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів
(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)


 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 699,00 тис. гривень, у тому числі:

загального фонду 699,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.


 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; повноваження в галузі бюджету та фінансів, визначені рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам»; накази Міністерства фінансів України від 22 грудня 2010 р. № 1608 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» та від 20 вересня 2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»


 

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів районного у місті бюджету.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми
2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

1

3710160

0111

Здійснення повноважень з виконання районного у місті бюджету та інші функції з управління коштами районного у місті бюджету

699,00

0,00

699,00

 

 

 

Усього

699,00

0,00

699,00

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

3710160

Керівництво і управління у сфері фінансів

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

кількість

штатний розпис

3

 

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість підготовлених нормативних документів щодо районного у місті бюджету

од.

журнали реєстрації рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів

20

 

 

Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів з районного у місті бюджету

од.

система програмного Продукту ”AICМісцеві бюджети рівня міста, району «2006»

300

 

 

Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису та паспортів районного у місті бюджету

од.

реєстр довідок про внесення змін до річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань

90

 

 

Кількість підготовлених звітів щодо формування та виконання районного у місті бюджету

од.

звітність розпорядників коштів районного у місті бюджету та журнал реєстрації вхідної та вихідної документації

700

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість підготовлених розпорядчих документів на 1 працівника

 

од.

розрахунок  

6,6

 

 

Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів на 1 працівника

од.

розрахунок

100,0

 

 

Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису та паспортів бюджетних програм на 1 працівника

од.

розрахунок

30,0

 

 

Кількість звітів по формування та виконанню районного у місті бюджету на 1 працівника

од.

розрахунок

233,3

 

 

Витрати на утримання 1 штатної одиниці

тис. грн.

розрахунок

233,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Головний спеціаліст-головний бухгалтер О. Савилович

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу І. Поповкіна                          

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада